menu

Konkurs plastyczny "Bliżej Lasu"

2023-05-18 09:43:15 (ost. akt: 2023-05-18 10:17:02)

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych w Szczytnie do udziału w konkursie plastycznym "Bliżej Lasu".

Tematyka: dzika, mazurska przyroda (zwierzęta, las)
Termin i miejsce dostarczania prac: 18-30 maja 2023 r.
Oddział Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie
ul. Polska 8


Zgoda na udział w konkursie - do pobrania tutaj: ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM Bliżej Lasu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Bliżej Lasu”

1. Głównym organizatorem konkursu plastycznego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z miasta Szczytno. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe (klasy I-IV, V-VIII). Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej dziką mazurską przyrodę (zwierzęta oraz las). Technika wykonania prac plastycznych: dowolna.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej osobiście do biblioteki. Na odwrocie pracy powinny być zawarte następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa, szkoła. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę plastyczną.
4. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć wypełniony formularz zgody rodzica na udział dziecka w konkursie. Formularz zgody dostępny jest na stronie internetowej mbp.miastoszczytno.pl oraz w siedzibie organizatora.
5. Termin przyjmowania prac konkursowych: 18.05.2023r. – 30.05.2023 r.
6. Dnia 31.05.2023r. komisja konkursowa, powołana przez organizatora, wybierze 3 prace z każdej kategorii wiekowej, które zostaną nagrodzone.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie w dniu 05.06.2023r.
8. W sprawie odbioru nagród organizator skontaktuje się osobiście z laureatami konkursu.
9. Wszystkie prace plastyczne, które wpłyną w ramach konkursu, zostaną opublikowane w formie wystawy plenerowej podczas miejskiego wydarzenia Dzień Dziecka w Szczytnie organizowanego przed Urząd Miasta w Szczytnie w dniu 01.06.2023r.
Po rozstrzygnięciu konkursu w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej powstanie tradycyjna wystawa wszystkich prac konkursowych, którą będzie dostępna w terminie 12-30.06.2023r.
10. Informacje udzielane są pod nr tel.: Oddział Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej – 89 6760814


ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM „Bliżej Lasu”

Zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:
1) Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8,12-100 Szczytno.
2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl . Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie plastycznym „Bliżej Lasu”, upowszechnianie czytelnictwa i promocja działań biblioteki. Podstawa prawna: dobrowolne wyrażenie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a oraz ustawa o bibliotekach (tj. Dz.U. 2022 poz. 2393).
3) W przypadku wygranej, na profilu Facebook biblioteki zostaną zamieszczone zdjęcia pracy konkursowej oraz następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, szkoła, klasa. W celu kontaktu z uczestnikiem pobrane zostaną dane: adres zamieszkania uczestnika oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
4) Odbiorcy: prasa, strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie i Urzędu Miejskiego w Szczytnie, profil Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie oraz Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
5) Okres przechowywania danych osobowych opublikowanych na Facebooku: 1 miesiąc.
6) Okres przechowywania zdjęć pracy konkursowej: do czasu ustania celu promocyjnego lub wycofania zgody.
7) Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
8) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych jest dobrowolne i nie będą one profilowane.

Wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym „Bliżej Lasu” oraz wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka:

.............................................................................................................
imię i nazwisko

………………………………………………………………………….….
adres zamieszkania

…………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………….
szkoła oraz klasa

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie na:

........ stronie internetowej MBP w Szczytnie

........ stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczytnie

........ portalu społecznościowym Facebook MBP oraz Urzędu Miejskiego w Szczytnie

........ w prasie

wstaw x jeśli wyrażasz zgodę
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

.............................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego